V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Державна тематика

Державна цільова науково-технічна програма «Розроблення і створення сенсорних науковоємких продуктів». 
Термін виконання: 2008р. - 2017р.


Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України

Комплексна науково-технічна програма НАН України «Сенсорні прилади для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб: метрологічне забезпечення та дослідна експлуатація» (10 проектів).
Термін виконання: 2013р. - 2017р.

Цільова комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і нанотехнологій» на 2015–2019 рр. (8 проектів).


Відомча тематика ВФА НАН України

 

«Пошук та створення перспективних напівпровідникових матеріалів і функціональних структур для нано- та оптоелектроніки» цільової програми ВФА НАН України "Вивчення фундаментальних фізичних і астрономічних процесів та перспективи їхнього практичного застосування"

Термін виконання : 2017р. – 2021р.

 

Теоретичні дослідження електричних, оптичних, магнітних та акустичних властивостей нанорозмірних напівпровідникових структур та приладів на їх основі.

Термін виконання: 2016р.- 2020р.

Дослідження особливостей хвильових оптичних явищ наноструктурованих/ нанокомпозитних середовищ та розробка технології функцінальних матеріалів і структур оптоелектроніки.

Термін виконання: 2016р.- 2020р.

Оптика та радіоспектроскопія електронних, фононних, плазмонних і спінових збуджень у напівпровідникових матеріалах різної розмірності.

Термін виконання: 2016р.- 2020р.

Фізика та технологія багатофункціональних матеріалів та структур на основі оксидів металів, кремнію, сполук А3В5 та А2В6, призначених для використання у новітніх приладах оптоелектроніки, мікроелектроніки та НВЧ техники.

Термін виконання: 2016р.- 2020р.

Фотоелектричні та структурні характеристики легованих нанорозмірних напівпровідникових матеріалів.

Термін виконання: 2016р.- 2020р.

Ефекти анізотропії фізичних властивостей кристалічних граток та інженерія на їх основі параметрів напівпровідникових матеріалів і наносистем.

Термін виконання: 2016р.- 2020р.

Розробка та діагностика напівпровідникових структур ІЧ та терагерцової фотоелектроніки.

Термін виконання: 2016р.- 2020р.

Фізико-хімічні явища в напівпровідниках, вуглецевих нанокомпозитах і гетероструктурах, вплив на них технології виготовлення і зовнішніх дій.

Термін виконання: 2016р.- 2020р.

Прикладна тема «Розробка методів одержання та метрологічного забезпечення складних напівпровідників та приладових структур»    . 
Термін виконання: 2015р. – 2017р.