Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Наукова бібліотека


Наукова бібліотека Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. ЛАШКАРЬОВА НАН України заснована в 1960 році.
Фонд бібліотеки має 174 413 примірників, у тому числі:
- 67 575 вітчизняних періодичних видань;
- 55 780 іноземних періодичних видань;
- 23 369 книг.
У бібліотеці постійно діють виставки надходжень від періодичних видань і книг, а також виставка робіт співробітників Інституту.

В бібліотеці працює три співробітника.
Завідувачка бібліотеки Тарасенко О.В.
тел .: 525-62-76, в: 3-41

Обслуговування читачів по абоніментах 1000-1700
   без перерви
Останній робочий день місяця - санітарний.

 

IOP publishing links

Semiconductor
Science and
Technology

Nanotechnology Journal of
Physics: Materials
Biomedical
Physics & Engineering Express
Laser Physics
Journal of Physics: Photonics European Journal of Physics Multifunctional Materials Electronic Structure Biomedical
Materials
Measurement Science and Technology Journal of Physics: Condensed Matter Journal of Optics 2D Materials Functional Composites and Structures
Translational Materials Research Astrophysical
Journal Letters
Journal of Instrumentation Journal of Physics: Condensed Matter Journal of Physics: Conference Series
Chinese Journal of Astronomy and Astrophysics Chinese Physics

Chinese
Physics B

Chinese
Physics C
Chinese Physics Letters
Journal of Semiconductors Engineering Research Express Environmental Research Letters European Journal of Physics Laser Physics Letters

 

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України отримував наступний доступ до електронних баз даних наукової інформації у 2021 році

Міністерство освіти і науки України надало Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України доступ до міжнародних наукометричних реферативних баз даних Web of Science та Scopus, а також колекції наукових повнотекстових електронних книг ScienceDirect eBooks від компанії Elsevier. Передплата до колекції eBooks діє з 1 січня 2021 р. до 31 грудня 2021 р., ScienceDirect дає змогу українським викладачам, дослідникам та студентам отримати нові знання із понад 35 000 міждисциплінарних книг. А також до доступ до

Інстиут розмістивши інформацію на вебсторінці (посилання) надав науковим співробітникам скористатись унікальною можливістю завантажити монографії і підручники та ознайомитись з останніми науковими світовими дослідженнями. Детальний список наукових електронних книг ScienceDirect доступний для завантаження можна отримати за посиланням Book title lists.

Додатково, Державна науково-технічна бібліотека провела аналіз використання баз даних наукової інформації ScienceDirect українськими установами і було показано, що співробітники Інституту завантажили понад 20 тисяч наукових повнотекстових електронних книг, а

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України зайняв перше місце по використанню електронних ресурсів з платформи ScienceDirect серед провідних наукових установ України. Посилання на вебсторінку Державної науково-технічної бібліотеки України.

Посилання на вебсторінку Державної науково-технічної бібліотеки України.

 

Забезпечення аспірантів підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою

Навчальний посібник.- Київ: НАУ, 2010.

Навчальний посібник.- Київ: НАУ, 2010.

Навчальна дисципліна

Автор

Найменування підручника

Видавництво, рік видання

Методологія, організація та технологія наукових досліджень

Колесніков О.В. 

Основи наукових досліджень: навч. посіб.

[2-е вид. виправ. та доповн.]. – К.: Центр навчальної літератури, 2011

 

Ростовський В.С., Дібрівська Н.В.

Основи наукових досліджень та технічної творчості: підручн.

 К.: Центр учбової літератури, 2009 

 

 Наумовець А.Г.

Ви віч-на-віч з аудиторією

 К.: Наукова думка, 2003

 

В.І. Зацерковний, І.В.Тішаєв,

В.К. Демидов

Методологія наукових досліджень

Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017

Мультідисціплінарні навчальні посібники для спеціальностей:

104 Фізика та астрономія,

105 Прикладна фізика та наноматеріали,

172 Телекомунікації та радіотехніка

 

Назаров О.М, Нищенко М.М.

Наноструктури та нанотехнології

 

Корбутяк Д. В.,
Коваленко О. В.,
Будзуляк С. І.,
Мельничук О. В.

Нановтруктури
напівпровідникових сполук А2В6

Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2020.

 

Баранський П.І.,

Бєляєв О.Є.,

Гайдар Г.П.

Кінетичні ефекти в багатодолинних напівпровідниках

НВП « Видавництво « Наукова думка » НАН України, - 2019, 448 с. ISBN 9789660016163

 

Кладько В.П.,

Єфанов О.М.,

Мачулін В.Ф.,

Молодкін В.Ю.

Динамічнадифракція Х-променів в багатошарових структурах

 Київ, Наукова думка, – 2008

 

Кладько В.П.,

Мачулін В.Ф.,

Григор’єв Д.О., Прокопенко І.В.

Рентгенооптичні ефекти в багатошарових періодичних квантових структурах

 Київ, Наукова думка, – 2006

 

Молодкин В.Б.,

Низкова А.И.,

Шпак А.В.,

Мачулин В.Ф.,

Кладько В.П.,

Прокопенко И.В.,
та інші.

Дифрактометрия наноразмерных дефектов и гетерослоев кристаллов

Київ, Академперіодика. – 2005.

 

Даценко Л.И.,

Кладько В.П.,

Мачулин В.Ф.,

Молодкин В.Б.

Динамическое рассеяние рентгеновских лучей реальными кристаллами в области аномальной дисперсии

 Київ, “Академперіодика” – 2002.

 

Венгер Е.Ф.,

Мельничук А.В.,

Стронский А.В.

Фотостимулированные процессы в халькогенидных стеклообразных полупроводниках и их практическое применение

 Київ, “Академперіодика” – 2007.

 

Корбутяк Д.В.,

Мельничук С.В.,

Корбут Є.В.,

Борисюк М.М.

Телурид кадмію :домішково-дефектні стани та детекторні властивості

 Видавництво «Іван Федоров» - Київ 2000.

 

Гавриленко В.И.,

Грехов А.М.,

Корбутяк Д.В.,

Литовчинко В.Г.

 Оптические свойства полупроводников

 Киев "Наукова думка" - 1987.

 

Під ред. Фесенко О.М.

 Нанотехнології та наноматеріали

 Львів "Євросвіт" – 2014.

 ФАХОВІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

 

 

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова

Національної академії наук України до 30-річчя Незалежності України

   Virtual library ISP Page 1 Image 0002  Virtual library ISP Page 1 Image 0003  Virtual library ISP Page 1 Image 0004  Virtual library ISP Page 1 Image 0005

Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics

Оптоэлектроника и полупроводниковая техника

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України 1960—2020

Сонячна енергетика. Порядок денний для світу й України

Introduction to Optical and Optoelectronic Properties of Nanostructures

 Virtual library ISP Page 1 Image 0006 Virtual library ISP Page 1 Image 0007  Virtual library ISP Page 1 Image 0008  Virtual library ISP Page 1 Image 0009  Virtual library ISP Page 1 Image 0010

Кінетичні ефекти в багатодолинних напівпровідниках

Ternary alloys

based on III-V semiconductors

Динамiчна дифракцiя X-променiв у багатошарових структурах

Detectors and

Sources for THz

and IR

Introduction to Nanoelectronics Science

 Virtual library ISP Page 1 Image 0011  Virtual library ISP Page 1 Image 0012  Virtual library ISP Page 1 Image 0013  Virtual library ISP Page 1 Image 0014  Virtual library ISP Page 1 Image 0015

IR blocking and transparent in visible and THz filters

Физико-технологические проблемы нитридгаллиевой электроники

Vacuum Nanoelectronic Devices – Novel Electron Sources and Applications

Модуляційна поляриметрія

Quantum Heterostructures: Microelectronics and Optoelectronics

 

 Virtual library ISP Page 2 Image 0001  Virtual library ISP Page 2 Image 0002  Virtual library ISP Page 2 Image 0003  Virtual library ISP Page 2 Image 0004  Virtual library ISP Page 2 Image 0005

Наноструктуритананотехнології

Динамическое рассеяние рентгеновских лучей реальными кристаллами в области аномальной дисперсии

Physico-technological aspects of degradation of silicone microwave diodes

Межфазные взаимодействия и механихзмы деградации в структурах металл-InP и металл-GaAs

Метод инвариантов в теории полупроводников

 Virtual library ISP Page 2 Image 0006  Virtual library ISP Page 2 Image 0007  ISP Books List Page 2 Image 0008  Virtual library ISP Page 2 Image 0009  Virtual library ISP Page 2 Image 0010

Теория локальных полярных свойств сегнетоэлектриков

Рентгенооптичні ефекти в багатошарових періодичних квантових структурах

Oxide-Based Materials and Structures: Fundamentals and Applications

Functional Nanomaterials and Devices for Electronics, Sensors and Energy Harvesting

Effect of Active Actions on the Properties of Semiconductor Materials and Structures

 Virtual library ISP Page 2 Image 0011

Virtual library ISP Page 2 Image 0012

Virtual library ISP Page 2 Image 0013

Virtual library ISP Page 2 Image 0014 

Virtual library ISP Page 2 Image 0015 

Занимательная оптика.

Том 1: Атмосферная и космическая оптика

Занимательная оптика.

Том 2. Физиологическая оптика. Мир людей.

Занимательная оптика.

Том 3: Физиологическая оптика. Мир животных.

Занимательная оптика.

Том 4: Физиологическая оптика. Биолюминесценция

Занимательная оптика.

Том 5: Волоконная оптика.

 Завантажити буклет Віртуальної книжкової виставки.

Завантажити перелік опублікованих книг.

 

Нановтруктури
напівпровідникових сполук А2В6

  Корбутяк Д. В., Коваленко О. В., Будзуляк С. І., Мельничук О. В.
К66 Наноструктури напівпровідникових сполук А2В6: монографія / Д. В. Корбутяк, О. В. Коваленко, С. І. Будзуляк, О. В. Мельничук. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2020. – 183 с. ISBN 978-617-527-223-7

 

Переглянути анотацію та завантажити монографію можна у розділі НОВИНИ.
 

 

 

Радіаційно-, термічно- і деформаційно- індуковані ефекти в кремнії та германії

 Бєляєв О.Є., Баранський П.І., Гайдар Г.П. (2021). Радіаційно-, термічно- і деформаційно- індуковані ефекти в кремнії та германії. Київ, Науково-виробниче підприємство "Видавництво "Наукова думка" НАН України", - 320 с.
  У монографії розглянуто особливості ефектів, які виникають у монокристалах кремнію та германію під впливом ядерного опромінення, різних режимів термообробок, одновісних механічних навантажень; виявлено закономірності процесів дефектоутворення та кінетики трансформації дефекиів унаслідок опромінень і термовідпалів;проаналізовано специфіку міждефектної та домішково-дефектноївзаємодії через наявність у кристалах фонових і легувальних домішок у широкому діапазоні концентрацій; встановлено фізичні чинники, які зумовлюють анізотропію рухливості й анізотропію термоЕРС у багатодолинних напівпровідниках; з'ясовано особливості термоелектричних властивостей трансмутаційно легованих кристалів кремнію; наведено фізичне обгрунтування процесів формування кремнієвих поверхнево-бор'єрних структур.
   Для наукових працівників і фахівців у галузі радіаційної фізики, фізики твердого тіла та напівпровідникового матеріалознавства.

 УДК 621.315.596

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України 1960—2020

  Редколегія: О.Є. Бєляєв (голова), В.П. Кладько (заступник голови), П.С. Смертенко (відповідальний секретар), В.С. Солнцев, Т.А. Кінько, Ю.П. Кияк; НАН України, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. — Київ : Академперіодика, 2020. — 290 с., 38 с. іл. ISBN 978-966-360-413-8

https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.413.290

ВІДГУКИ

  У монографії висвітлено історію створення Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, його розвиток, наукові школи, міжнародні зв’язки, прикладні напрями роботи та перспективи розвитку. Увагу зосереджено на шести наукових школах Інституту: фізики напівпровідників, теорії фізики напівпровідників, радіоспектроскопії, фізики поверхні напівпровідників, оптики і спектроскопії напівпровідників та оптоелектроніки. Наведено відомості про кожну школу, хронологію їх становлення й діяльності, наукові досягнення, відомості про зв’язки учитель — учень, співпрацю із закладами вищої освіти, окремих представників шкіл та вибрані роботи.

 Для наукових працівників, викладачів і студентів закладів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю «фізика та оптика напівпровідників», істориків науки.

 УДК 061.6:537"1960/2020"(477)

 

Cover eBookProofs-Sizov 2020

Detectors and Sources for THz and IR

 Fedir F. Sizov

Fedir F. Sizov. (2020). Detectors and Sources for THz and IR. Materials Research Foundations Vol. 72, 330 pp.

ISBN 978-1-64490-075-8, DOI: 10.21741/9781644900758.

 

This book contains information obtained from authentic and highly regarded sources. Reasonable efforts have been made to publish reliable data and information, but the author and publisher cannot assume responsibility for the validity of all materials or the consequences of their use. The authors and publishers have attempted to trace the copyright holders of all material reproduced in this publication and apologize to copyright holders if permission to publish in this form has not been obtained. If any copyright material has not been acknowledged please write and let us know so we may rectify in any future reprint.

 

 

Belyaev titul sm

 

Кінетичні ефекти в багатодолинних напівпровідниках 

 

П.І. Баранський, О.Є. Бєляєв, Г.П. Гайдар

 

Вийшла з друку монографія « Кінетичні ефекти в багатодолинних напівпровідниках » авторів П.І. Баранського, О.Є. Бєляєва, Г.П. Гайдар (НВП « Видавництво « Наукова думка » НАН України, ‑ 2019, 448 с. ISBN 9789660016163).

Переглянути анотацію та завантажити монографію можно у розділі НОВИН

Introduction to Optical and Optoelectronic

Properties of Nanostructures

 

Vladimir V. Mitin, Viacheslav A. Kochelap,

Mitra Dutta, Michael A. Stroscio


Більш змістовна інформація>>

 

 

Наноструктури та нанотехнології

О.М. Назаров, М.М. Нищенко

 

  Навчальний посібник.- Київ: НАУ, 2010. – 256с.

 

  Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту країни як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.


 

Завантажити посібник можна тут>>