V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

 

До аспірантури Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра  та  спеціаліста (включно 2015 рік).

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України оголошує конкурсний набір до аспірантури відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, враховуючи новий перелік галузей знань і спеціальностей згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 № 1151.

Прийом до аспірантури за спеціальностями:

   (10 Природничі науки): 

                               104 – фізика та астрономія;      105 – прикладна фізика та наноматеріали.

       (17 Електроніка та телекомунікації):

                           172 – телекомунікації та радіотехніка.

Ліцензія МОН України від 30 грудня 2016 року.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:

в аспірантурі ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАН України за очною (денною) формою навчання;

– поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у відповідному вищому навчальному закладі (науковій установі).

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Підготовка в аспірантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової або наукової програми вищого навчального закладу (наукової установи) за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження. Невід'ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури є підготовка та публікація наукових статей.

Вступні випробування до аспірантури Інституту складаються з:

  • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
  • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;
  • інших форм вступних випробувань (іспити, співбесіди, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень).

Вага бала з кожного вступного випробування під час підрахування результатів конкурсу визначається в правилах прийому до вищого навчального закладу (наукової установи).

Відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу (наукової установи) особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до відповідного вищого навчального закладу (наукової установи) протягом одного календарного року.

Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та прийняття вченою радою відповідного вищого навчального закладу (наукової установи) рішення про визнання його диплома.

 

 1. Правила прийому на 2023 рік.
 2. Екзаменаційні білети для вступу до аспірантури з курсу ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ.
 3. Екзамен з філософії виключений з переліку обов'язкових іспитів, необхідних для вступу до аспірантури.

 


Освітньо-наукова програма аспірантури Інститу включає не менше чотирьох складових, що передбачають набуття аспірантом  таких компетентностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій:

  • здобуття глибинних знань із спеціальності (групи спеціальностей), за якою (якими) аспірант проводить дослідження, зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму (орієнтовний обсяг такої освітньої складової становить не менш як 12 кредитів ЄКТС);
  • оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору (орієнтовний обсяг такої освітньої складової становить чотири — шість кредитів ЄКТС);
  • набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності (орієнтовний обсяг такої освітньої складової становить не менш як шість кредитів ЄКТС);
  • здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності (рекомендований обсяг такої навчальної складової становить шість — вісім кредитів ЄКТС).
  • аспірант, який підтвердив рівень свого знання іноземної мови, зокрема англійської, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, на рівні С1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, має право: на зарахування відповідних кредитів, передбачених освітньо-науковою програмою аспірантури, як таких, що виконані у повному обсязі;

 Прийом документів на конкурс до аспірантури Інституту проводиться до 10 вересня 2022 року, а зарахування - з 1 листопада 2022 року. 

Телефон для довідок : відділ наукових кадрів та аспірантури

  (044) 525-12-60  Пономаренко Валентина Володимирівна

(044) 525-60-10 Мамикін Сергій Васильович

 

ВСТУПНИКИ ДО АСПІРАНТУРИ ПОДАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заяву на ім’я  в.о. директора Інституту.
  2. Особовий листок з обліку кадрів.
  3. 3 фотокартки 3х4.
  4. список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукову доповідь (реферат) у швидкозшивачі з обраної наукової спеціальності + рецензію.
  5. Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у.
  6. Засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу з копією витягу із залікової відомості (додатку до диплома).
  7. Рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності).
  8. Направлення від організації, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта (за наявності).
  9. Довідка з місця роботи про середньомісячну заробітну плату (за підписом керівника установи та головного бухгалтера).
  10. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
  11. Довідка з постійного місця проживання (іногороднім).

 Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток подаються вступником особисто.

Документи подаються у швидкозшивачі з 2 конвертами (з марками) + 4 файли.